รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
 

 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ 

 

 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑  

 

 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต ๒ ไตรมาสที่ ๑

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป