รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 
 รายงานประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 รายงานประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

ที่มา : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ