รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐