รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑