การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์

๑. จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งให้การช่วยเหลือประจำจุดรับแจ้ง ๑ คน

๒. จัดเวชภัณฑ์ยาชนิดกิน หรือยาใช้ภายนอกให้กับเกษตรกรนำไปใช้กับสัตว์เลี้ยงของตนเอง เช่น ในกรณีสัตว์ปีก หรือสัตว์เลี้ยงที่กินยาได้ 

๓. ออกปฏิบัติงาน ดูแลรักษาสัตว์ป่วยและบำรุงสุขภาพสัตว์ที่ซูบผอมตามจุดพักสัตว์ หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ตามที่เกษตรกรแจ้งขอความช่วยเหลือ กรณีต้องลงเรืออกไปรักษาสัตว์ป่วยในกรณีเจ้าของสัตว์ไม่สามารถหาเรือได้ให้ประสาน ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑๙๙๗ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๔. ออกปฏิบัติงานรักษาสัตว์ป่วยที่ต้องป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องในข้อ ๓. จนสิ้นสุดภารกิจ

๕. หากไม่มีเกษตรกรมาแจ้งหรือแจ้งน้อยราย ให้นำรถยนต์ติดป้ายรับแจ้งให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์แวะตามจุดพักสัตว์ ที่พักอาศัยของประชาชน หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสุนัข แมว พร้อมจัดเตรียมหมอและเวชภัณฑ์ให้บริการช่วยเหลือในการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์และอาหารสัตว์แก่ประชาชนและเกษตรกรด้วย

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันตามแบบฟอร์มแจ้งจังหวัด และส่งมายังศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจฯ เพื่อรายงานกรมปศุสัตว์ ทราบต่อไป

๗. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับปศุสัตว์อำเภอว่าจะเพิ่มหรือหยุด หรือเปลี่ยนจุด ให้ความช่วยเหลือแล้วแจ้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจฯ ทราบ