เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด

 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ 
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
   
ด่าน ศูนย์วิจัยและสถานีต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒
   
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ชลบุรี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๒
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ด่านกักสัตว์นครนายก
ด่านกักสัตว์จันทบุรี
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา
ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี
ด่านกักสัตว์สระแก้ว
ด่านกักสัตว์ชลบุรี
ด่านกักสัตว์ตราด