รายงานสรุปจำนวนปศุสัตว์ ปี 2555

 

 การตรวจสอบการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555
 เปรียบเทียบจำนวนปศุสัตว์ปี 2554 กับ 2555