จำนวนปศุสัตว์ย้อนหลัง ๑๐ ปี

 

 

 รายงานจำนวนปศุสัตว์ระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๖ ย้อนหลัง ๑๐ ปี
 สรุปจำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๒ ปี 2556