สรุปสถิติสัตว์ ปี ๒๕๕๗

 สรุปสถิติสัตว์ ปี ๒๕๕๗

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒