ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖

D6 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

 

"ข้อร้องเรียน" หมายความว่า

     ข้อ ๑ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนิน ความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความไม่มีคุณธรรมของของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     ข้อ ๒ ข้อคิดเห็นที่ผู้รับบริการจากกรมปศุสัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์

 

"ผู้ร้องเรียน" หมายความว่า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

 

การยื่นข้อร้องเรียน ประกอบด้วยเอกสาร

     ๑. ระบุ ชื่อ - นามสกุล และสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการดำเนินการได้

     ๒. ระบุ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน

     ๓. ระบุพฤติกรรมของเจ้านห้าที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์

     ๔. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ช่องทางการรับรอข้อร้องเรียน

     ๑. โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๘๕๑-๑๙๙๗ ต่อ ๑๑ โทรสาร ๐-๓๘๘๑-๔๒๓๔

     ๒. จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ เลขที่ ๕๙ ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

     ๓. E-mail สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๔. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ๕. ปศุสัตว์จังหวัด ๙ จังหวัด (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,นครนายก,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด)

     ๖. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

 

 

 ที่มา : กรมปศุสัตว์