ส่วนสุขภาพสัตว์

 การประชุมขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์ภายใต้กรอบ OIE PVS Pathway และการเตรียมความพร้อมจัดทำ PVS Gap Analysis ร่วมกับ OIE

    GAP Analysis ร่วมกับ OIE slide 1

    GAP Analysis ร่วมกับ OIE slide 2

    GAP Analysis ร่วมกับ OIE slide 3

    GAP Analysis ร่วมกับ OIE slide 4

    GAP Analysis ร่วมกับ OIE slide 5

 สถานพยาบาลสัตว์

 Check List โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง

 

 

ที่มา : งานส่วนสุขภาพสัตว์