ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

 

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/  เรื่อง (ธันวาคม ๒๕๕๗)  ลงวันที่ 
ว ๑๙๖๔ ขอเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ  ๒๔ ธ.ค. ๕๗ 
ว ๑๙๕๙ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ  ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 
ว ๑๙๕๘ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ  ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 
ว ๑๙๕๖ เชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนการตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยชุดทดสอบเพื่อทำ Sceeninig Test ๒๓ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๕๗ เขิญประชุมเพื่อจัดทำแผนการตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยชุดทดสอบเพื่อทำ Sceeninig Test ๒๓ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๕๕ ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๔๘ แจ้งผลการพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ๒๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๔๕ เร่งรัดการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์ ๑๙ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๓๘ การดำเนินกิจกรรมการประกวด ๑๙ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๓๔ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๕๘ ๑๘ ธ.ค.  ๕๗
ว ๑๙๓๕ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๕๘๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๓๖ ขอคว่ามอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ย้ายโคนม แพะนม แพะเนื้อ และแกะ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๒๓ สำรวจจำนวนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์" ๑๖ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๒๒ แผนกิจกรรมติดตามการใช้ยาสัตว์และวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๖ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๑๓ ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบ" ๑๖ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๑๒ ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบ" ๑๖ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๑๐ ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๐๖ การฝึกแบรมสัมมนา "เครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ระดับเขต"  ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๐๕ การฝึกแบรมสัมมนา "เครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ระดับเขต" ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๐๑ ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๙๐๐ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำแนกงาช้างและจัดทำเครื่องหมาย  ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๙๔ ขอข้อมูลรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ และรายงานสภาวะการผลิตและราคาสุกร ๑๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๗๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ๑๑ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๖๙ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการบุคคลในการขอรับการประเมิน  ๘ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๖๕ ผลการคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๘ ๘ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๕๔ โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับเขตปศุสัตว์ที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๔ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๕๘ ขอส่งใบประกาศนียบัตรโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๔ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๔๖ ประชุมชี้แจงแผนงานจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ๓ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๓๐ โครงการรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๕๗
ว ๑๘๒๔ ขอเชิญประชุม ๑ ธ.ค.๕๗
ว ๑๘๒๓ ขอเชิญประชุม ๑ ธ.ค.๕๗

 

  

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/  เรื่อง (พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  ลงวันที่  
ว ๑๘๒๐ ให้เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ๒๘ พ.ย. ๕๗
ว ๑๘๑๗ แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ๒๔ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๙๑ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน "ปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง" ๒๗ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๘๘ โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๖๔ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๑ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๘๖ ให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับเขตปศุสัตว์ที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๒๔ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๘๓ แจ้งผลการพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ๒๔ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๗๖ ขอให้เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่กันชนในระบบคอมพาร์ทเมนต์  ๒๔ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๗๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฉาลาลด้านปศุสัตว์ ๒๔ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๖๗ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ๒๑ พ.ย. ๕๗
ว ๑๗๕๙ ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ๒๐ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๕๘ ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ๒๐ พ.ย๕๗
ว ๑๗๕๔ มาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๒๑ ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ๑๗ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๒๖ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม HACCP ชั้นพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ๑๙ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๒๘ เป้าหมายการดำเนินงานโครงการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๘ พ.ย.๕๗
ว ๑๓๒๑ ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ๑๗ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๒๐ สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ๑๗ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๑๔ แผนการคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๘ ๑๔ พ.ย.๕๗
ว ๑๗๐๘ การสำรวจจำนวนประชากรสุนัขในประเทศไทย ๑๓ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๙๙ ขอความร่วมมือคัดเลือกฟาร์มสุกรที่จะเข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๒ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๗๕  ขอเชิญประชุมเครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันออก ๖ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๘๕ ขอเชิญประชุมแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๗ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๗๑ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ๖ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๗๐ ขอให้กำหนดและแจ้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณปี ๒๕๕๙ ๕ พ.ย.๕๗
ว ๑๖๕๔ คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ ๓ พ.ย.๕๗

 

ที่ กษ ๐๖๑๖ เรื่อง (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗)  ลงวันที่ 
ว ๑๖๔๔ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘   ๓๑ ต.ค. ๕๗
ว ๑๖๒๗ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและปัจจัยการผลิตเข้าฟาร้มสุกรในพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก   ๓๐ ต.ค. ๕๗
ว ๑๖๑๒ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและปัจจัยการผลิตเข้าฟาร้มสุกรในพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก ๒๔ ต.ค. ๕๗
ว ๑๖๑๑ ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๔ ต.ค. ๕๗
ว ๑๖๐๘ การดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๔ ต.ค. ๕๗
ว ๑๕๗๗ แจ้งผลการพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ๒๑ ต.ค. ๕๗
ว ๑๕๕๒ การกำหนดมูลค่าโค-กระบือในสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ๑๕ ต.ค. ๕๗
ว ๑๕๒๖ สำรวจข้อมูลโรงงานผลิตอาหารสัตว์และนำเข้าอาหารสัตว์ ๙ ต.ค. ๕๗
ว ๑๕๑๙ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ (หน่วยบริการโคนมเคลื่อนที่) ๘ ต.ค. ๕๗
ว ๑๕๑๘ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ (หน่วยบริการโคนมเคลื่อนที่) ๘ ต.ค ๕๗
ว ๑๔๘๙ ขอให้ส่งประวัติสัตว์ที่เฝ้าระวังทางซีรั่ม ๗ ต.ค. ๕๗
ว ๑๔๘๖ ร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๗ ต.ค. ๕๗
ว ๑๔๘๔ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๗ ต.ค. ๕๗
ว ๑๔๗๘ ขอผลการตรวจวินัจฉัยและทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิสในโคนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖ ต.ค. ๕๗
ว ๑๔๖๕ กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ และเป็ดพันธุ์ ๓ ต.ค. ๕๗

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณ