วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

            เป็นฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื่อการบริโภคและส่งออก

 

ค่านิยม ;

          สามัคคี  มีเมตตา

 

 ยุทธศาสตร์ :

                แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ ๔ ปี

 

พันธกิจ :

           ๑. วิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

           ๒. พัฒนาประสิทธิภาพ ผลการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

           ๓. สร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อการส่งออกและป้องกันกำจัดโรคระบาดอื่น

           ๔. กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยึกหลักธรรมาภิบาล

 

 

ที่มา : ส่วนยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์