ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วงาน

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขศาสตร์และสุขอนามัย การควบคุม ป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์

๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด

๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๖. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์

๗. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์

๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ และงานธุรการ

๒.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์

๓. ดำเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไปและการติดต่อประสานงาน

๔. ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดความรู้ ด้านกฎหมายของกรมปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

๕. เป็นเลขานุการปศุสัตว์เขต ๒ ในเรื่องงานทั่วไป งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สืบสวนการประพฤติมิชอบ การสอบสวนข้อเท็จริง การสอบสวนวินัย การบริหารความเสียงและควบคุมภายในการดำเนินการตามตัวชี้วัด

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนสุขภาพสัตว์

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๓. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

๔. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

๕. ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจรับรอง และควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการตรวจรับรอง และควบคุมคูณภาพสินค้าปศุสัตว์ แก่ภาครัฐและเอกชน

๔. เป็นศูนย์ข้อมูลด้นอาหารปลอดภัย

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิต การตลาดส่งเสริมการปศุสัตว์ที่เหมาะสมและเป็นศูนย์เศรษฐกิจการปศุสัตว์ในพื้นรับผิดชอบ

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่เฉพาะ

๔. ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์

๕. ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจประเมินและรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และศูนย์ระบบน้ำนมดิบ ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบการผลิต ระบบเศรษกิจการปศุสัตว์ และส่งเสริมการปศุสัตว์ แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๑. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zonning) ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ

๓. เป็นศูนย์สถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๔. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่

๕. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

๖. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์

๗. เป็นเลขานุการปศุสัตว์เขต ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์

๘. ปฏิบัตหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายกิจการพิเศษ

๑. ดำเนินการหาข่าว สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายที่กรมปศุสัตว์ดูแลรับผิดชอบ

๒. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือสืบทราบว่ามีความประพฤติขัดต่อระเบียบ

๓. หาข่าวสืบสวนผู้มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ที่มา : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์