การป้องปราบการทุจริตเจ้าหน้าที่

การป้องปราบการทุจริตข้าราชการกรมปศุสัตว์

 

 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมปศุสัตว์
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตและคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตมีนาคม ๒๕๔๖-มีนาคม ๒๕๔๗

 

 

ที่มา : นิติกร  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒