ปี 2557

คำสั่ง ปี ๒๕๕๗
คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่ ผู้รับผิดชอบ
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดส่วน/ฝ่าย ภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ
แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการงานวิชาการ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ
แต่งคณะกรรมการกำจัโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออก ๙ มกราคม ๒๕๕๗ สุขภาพฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
แต่งคณะกรรมการคัดเลอกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ

แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ
๑๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ
 ๑๑  แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ (หน่วยงานโคนมเคลื่อนที่)  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  ส่งเสริมฯ
 ๑๒  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
 ๑๓ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัตราชการและพนักงานราชการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗   ส่งเสริมฯ
๑๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคณลักษณะเฉพาะวัสดุเชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ บริหารฯ 
๑๕ มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  บริหารฯ 
๑๖ แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริหารฯ 
๑๗ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
๑๘ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  บริหารฯ 
๑๙  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอหารสัตว์ดีเด่น ระดับแขต ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
๒๐ แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๒ เมษายน ๒๕๕๗ บริหารฯ 
๒๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  บริหารฯ 
๒๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริหารฯ 
๒๓  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ส่งเสริมฯ 
 ๒๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ส่งเสริมฯ 
 ๒๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดปศุสัตว์เจังหวัดด้านส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ ๒  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ฯ 
 ๒๖ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคลลของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ยุทธศาสตร์ฯ 
 ๒๗ แต่งตั้งข้าราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยส่วนการรับรองฯ ๑๘ มถุนายน ๒๕๕๗  รับรองฯ 
 ๒๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ บริหารฯ
 ๒๙ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เพื่อให้บริกาช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่วนยุทธฯ 
 ๓๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพือให้บริการช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่วนยุทธฯ 
 ๓๑ แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
 ๓๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  รับรองฯ 
 ๓๓ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดารโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ส่งเสริมฯ 
 ๓๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ปี ๒๕๕๗ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  บริหารฯ 
 ๓๕ แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมในพื้นที่เขต ๓ และ ๗ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๓๖ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๘  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
 ๓๗ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ บริหารฯ 
 ๓๘ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๔๐ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านปศุสัตว์ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
 ๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สุขภาพฯ 
 ๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริหารฯ
 ๔๕ แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ
 ๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  บริหารฯ
 ๔๗ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำค่ายพัฒนาผู้เรียน"ปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ฯ  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่งเสริมฯ 
 ๔๘ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตรกร ๒๘ พฤสจิกายน ๒๕๕๗ บริหารฯ