การรับรองสถานที่ผลิตสัตว์/ซากสัตว์ เพื่อเข้าเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก

 

การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

แจ้งเปลี่ยนชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออกของประเทศไทย            

 

ที่มา : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒