ตัวอย่างโครงการในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2 ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น

 

    ตัวอย่างโครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 

1.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในสวนผลไม้

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

3.โครงการเสริมสร้างการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองคุณภาพ

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 4.โครงการการเพิ่มคุณค่าพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรไทย

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 5.โครงการการเพิ่มคุณค่าพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรไทย

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 6.โครงการส่งเสริมการขุนโคนมเพศผู้แบบปราณีต

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 7.โครงการส่งเสริมการผลิตเป็ดเทศ

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

  ตัวอย่างโครงการด้านสุขภาพสัตว์
 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ในโรงเรียน

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาควบคุมโรคสัตว์และสอบสวนโรคระบาดสัตว์ชนิดเคลื่อนที่เร็ว

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 3 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

4 เฝ้าระวังเชิงรุกภาคสนามในการป้องการโรคระบาด ให้บริการทางสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็ว และส่งเสริมพัฒนาสร้างอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์เคลื่อนที่

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

5 การปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

                 โครงการแบบย่อ

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาควบคุมโรคสัตว์และสอบสวนโรคระบาดสัตว์ชนิดเคลื่อนที่เร็ว

                 โครงการแบบย่อ

7 สร้างศูนย์พักพิงสุนัข-แมวจรจัดภาคบูรพา ตามแนวพระราชดาริ

                 โครงการแบบย่อ

8 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 
  ตัวอย่างโครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
 

1.โครงการพัฒนาระบบการผลิต การจำหน่าย สุกร ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในฟาร์มไก่ไข่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่ เอ อี ซี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

3.โครงการพัฒนาระบบการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยสูง

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

4.โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล 

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

5.โครงการพัฒนาระบบการผลิตไก่เนื้อปลอดภัยสูง

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

6.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร)

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

7.โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อรองรับ เอ อี ซี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

8.โครงการพัฒนาระบบการขนส่งเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปสู่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

9.โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนหนูกินหมูสะอาด

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

10.โครงการไข่โรงเรียน “วันนี้หนูกินไข่หรือยัง”

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 11.โครงการตราสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื่อรองรับการแข่งขัน เอ อี ซี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 12.โครงการส่งเสริมและพัฒนา GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (Good Maxfectering Practice)

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

13.โครงการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรเพื่อลดปัญหามลภาวะด้านการปศุสัตว์

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

14.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในการจัดทำเขียง   ปศุสัตว์ OK

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

15.โครงการเฝ้าระวังเชื้อ Streptococcus suis ในผลิตภัณฑ์สุกรในโรงฆ่าสัตว์

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

16.โครงการการสำรวจความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

17.โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตหลังจากที่มีการบังคับใช้ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

18.โครงการประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตลอดเส้นทางอาหารปลอดภัย

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

19.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์และผู้ประกอบการมาตรฐาน GAP

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

20.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

21.โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด  เอ อี ซี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

22.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการฟาร์มโคนมได้มาตรฐานสู่ เอ อี ซี

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

  ตัวอย่างโครงการด้านท่องเที่ยว
 

1.โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบพอเพียงด้านปศุสัตว์ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 

                 โครงการแบบย่อ

                 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

                 แบบฟอร์มรายละเอียด

 2.ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปศุสัตว์

                 โครงการแบบย่อ