รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก

รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปี่อยในภาคตะวันออก

(เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป)

 

ปรับแบบรายงานการขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

 

1.ซากสัตว์ภายในประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF
2.ซากสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF
3.สัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ   ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF
4.น้ำเชื้อ  ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF
5.สัตว์ที่อยู่ภายในประเทศ มิได้นำไปฆ่า   ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF
6.สัตว์ที่อยู่ภายในประเทศ นำไปฆ่า ดาวน์โหลดเอกสาร   Word   PDF