ไฟล์นำเสนอ การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

- บรรยายหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ไทย” (โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

- บรรยายฯ เขต 2 (โดย นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2) 

- ส่วนยุทธศาสตร์ฯ

- ฝ่ายบริหาร

- ส่วนมาตรฐานฯ

ส่วนสุขภาพสัตว์

- ส่วนส่งเสริมฯ

ศูนย์ผสมเทียมฯ