แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

pic03นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

{gallery}/activity2557/december57/26122557/{/gallery}

 

    โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีจำนวนนักเรียน (ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ๒๓๙ คน มีครู ๑๔ คน เป็น ๑ ใน ๒๐ โรงเรียน ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเกด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โครการ กพด.) ของกรมปศุสัตว และมีกิจกรรมก้าวหน้ามาโดยตลอด ปัจจุบันยังคงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างต่อเนื่ิอง สามารถสร้างกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ได้ ๓๙,๑๘๕ บาท (หรือเฉลี่ย ๑๖๔ บาทต่อนักเรียน ๑ คน) จึงซื้อไก่ไข่รุ่นใไม่ รวมถึงอาหารและอุปกรณ์ได้ด้วยเงินกองทุนของโรงเรีนเอง ทำให้เกิดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่อย่างต่อเนื้อง เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ตลอดปีการศึกษา โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การป้องกันโรค การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน และประสานงานหารแหล่งพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ไข่ และวัสดุอุปกรณ์ให้

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก