แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Wlrd Rabies Day 2014) โดยมีนายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๒๕ ราย การทำหมันสุนัขแมว จำนวน ๑๑๕ ตัว การฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขแมว จำนวน ๒๗๐ ตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๙๐ ตัว การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จำนวน ๗๙๐ ตัว การจัดนิทรรศการเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาพกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้

{gallery}/activity2557/september/26092557/{/gallery}