เนื้อหา

นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตร/กรมปศุุสัตว์

 

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์

มติคณะรัฐมนตรี(มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง)