เนื้อหา

การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง

 

-ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองสัตว์หรือซากสัตว์เข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

 

-รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปี่อยในภาคตะวันออก

 

กำหนดจุดตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ก่อนเข้าพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย