เนื้อหา

กฎหมายทีเกี่ยวข้องกับงานสัตวแพทย์

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

กฎหมายลูกโรคระบาดสัตว์

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

กฎหมายลูกทารุณกรรมสัตว์

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545

พรบ.สาธารณสุข 2535

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย 2535

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติใหม่และฉบับปรับปรุงของกรมปศุสัตว์