เนื้อหา

เอกสารประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

เอกสารประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

แนวทางการปฏิบัติงานการนำเข้าซากสัตว์เข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

แนวทางการปฏิบัติงานการนำเข้าซากสัตว์เข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย(2)