เนื้อหา

ผ่อนผันการอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปี่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หนังสือผ่อนผันการอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาด

ชนิดปากและเท้าเปี่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย (19-02-2559)

 

ถึงปศุสัตว์เขตทุกเขต

ถึงปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

ถึงหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน

 

หนังสือผ่อนผันการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาด

ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย (02-09-2558)

 

โหลดเอกสารที่นี่