เนื้อหา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Wlrd Rabies Day 2014) โดยมีนายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๒๕ ราย การทำหมันสุนัขแมว จำนวน ๑๑๕ ตัว การฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขแมว จำนวน ๒๗๐ ตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๙๐ ตัว การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จำนวน ๗๙๐ ตัว การจัดนิทรรศการเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาพกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ และนำเสนอผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ ในงานวันเกษตรนครนายก ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ร สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่ง นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน   >>รายละเอียด<<

 

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองค์รักษ์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลชุมพล อำเภอองค์รักษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีคุณปกรณ์ คชฤทธิ์ ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภาคนะวันออก และเจ้าของฟาร์มโคขุน SP ฟาร์ม ตำบลสาริกา เป็นวิทยากรทั้งนี้ ได้รับความร่วมเป็นอย่างดียิ่งจากนายชัยณรงค์ มินศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล นายสนอง อาลีอุสมาน ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลชุมพล นายวุรรณ์ดี มินศรี เลขานุการกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้รวม ๒๐ คน หลังจากการฝึกอบรมสัมมนา ได้มอบอาหารแร่ธาตุชนิดก้อนขนาด ๕ กก. ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงโคทุกราย  >>รายละเอียด<<

 

   เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ โดยนายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ซึ่งกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้เสนอให้ SP Farm ฟาร้มโคขุนของคุณปกรณ์ คชฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีเด่น ของจังหวัดนครนายกในปีนี้  >>รายละเอียด<<

 

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ปศุสัตว์อินทรีย์" ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง นครนายก ร่วมกับสำนักงานเษตรและสหกรณ์จังหวดันครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตา "เกษตรกอินทรีย์และอาหารปลอดภัย" ซึ่งสำนักงานเกษตรกและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้รับเงินงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รวม ๕ วัน ณ แหล่งเรียยนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน (ไก่ไข่ิอินทรีย์) บ้านภูมิพลังธรรมชาติ หมู่ที่ ๖ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยคุณสุมาลี สวัสดิ์แสน เกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ มีเกษตรกรจากอำเภอปากพลีล ๗ ราย และจากอำเภอเมืองฯ ๔ ราย รวม ๑๑ ราย ได้เข้ารับการฝึกอบรมนครั้งนี้  <<รายละเอียด<<

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก รับบริจาคกระบือเข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดชำนาญรังสรรค์ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก โดย คุณศิริวรรณ ชินอิสระยซ และคณะ เป็นผู้บริจาค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเป้าหมายที่จะไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้ครบ ๖๐ ตัว และจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้แก่เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวที่ ๑ แล้ว เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องรอให้สัญยายืมเพื่อการผลิตครบ ๕ ปี สำหรับท่านที่สนใจจะบริจาคโค-กระบือ หรือบริจาคทรัพย์ตามศรัทธา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โทร ๐-๓๗๓๑-๑๕๔๙ <<รายละเอียด<<