เนื้อหา

รับมือโรคอีโบลา

 กรมปศุสัตว์คุมเข้ม รับมืออีโบลา

 ข่าวกรมปศุสัตว์ รับมืออีโบลา

 คำแนะนำประชาชน เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโลา

 คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป

การเตรียมความพร้อมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

  การเตรียมความพร้อมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และการรายงานโรคระบาดสัตว์ >>รายละเอียด<<

 DLD emerging diseases 0414 Slide 1

 DLD emerging diseases 0414 Slide 2

 DLD emerging diseases 0414 Slide 3

 DLD emerging diseases 0414 Slide 4