การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimar)

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimar)

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

 

 

   สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว้บไซต์ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาดการละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความสมบูรณ์ ไวรัส ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒