ข้อมูล GIS ในพื้นที่ ปศข.๒

ข้อมูล GIS ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒

 

 พิกัดมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
 
 พิกัดมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
 
 พิกัดโรงฆ่าสัตว์ที่มี ฆจส.๒ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
 
 พิกัดศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒

 

ที่มา : ส่วนสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒