เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล

160560-2