610918-2-001

610925

 

 

761725

 

 

D5

 

 

 

 

6103192

   

 

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสัตว์ปีก
วันอังคาร, 18 กันยายน 2561
อ่านต่อคลิ๊ก   Read More...
IMAGE โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันพุธ, 15 ตุลาคม 2557
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี... Read More...
IMAGE สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
วันอังคาร, 01 เมษายน 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก... Read More...
IMAGE อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ASF ให้กับเจ้าของฟาร์มในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วันพุธ, 17 เมษายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2557
 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ประวัติ ... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต... Read More...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Wlrd Rabies Day 2014) โดยมีนายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๒๕ ราย การทำหมันสุนัขแมว จำนวน ๑๑๕ ตัว การฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขแมว จำนวน ๒๗๐ ตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๙๐ ตัว การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จำนวน ๗๙๐ ตัว การจัดนิทรรศการเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาพกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ และนำเสนอผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ ในงานวันเกษตรนครนายก ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ร สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่ง นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน   >>รายละเอียด<<

 

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองค์รักษ์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลชุมพล อำเภอองค์รักษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีคุณปกรณ์ คชฤทธิ์ ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภาคนะวันออก และเจ้าของฟาร์มโคขุน SP ฟาร์ม ตำบลสาริกา เป็นวิทยากรทั้งนี้ ได้รับความร่วมเป็นอย่างดียิ่งจากนายชัยณรงค์ มินศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล นายสนอง อาลีอุสมาน ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลชุมพล นายวุรรณ์ดี มินศรี เลขานุการกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้รวม ๒๐ คน หลังจากการฝึกอบรมสัมมนา ได้มอบอาหารแร่ธาตุชนิดก้อนขนาด ๕ กก. ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงโคทุกราย  >>รายละเอียด<<

 

   เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ โดยนายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ซึ่งกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้เสนอให้ SP Farm ฟาร้มโคขุนของคุณปกรณ์ คชฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีเด่น ของจังหวัดนครนายกในปีนี้  >>รายละเอียด<<

 

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ปศุสัตว์อินทรีย์" ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง นครนายก ร่วมกับสำนักงานเษตรและสหกรณ์จังหวดันครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตา "เกษตรกอินทรีย์และอาหารปลอดภัย" ซึ่งสำนักงานเกษตรกและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้รับเงินงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รวม ๕ วัน ณ แหล่งเรียยนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน (ไก่ไข่ิอินทรีย์) บ้านภูมิพลังธรรมชาติ หมู่ที่ ๖ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยคุณสุมาลี สวัสดิ์แสน เกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ มีเกษตรกรจากอำเภอปากพลีล ๗ ราย และจากอำเภอเมืองฯ ๔ ราย รวม ๑๑ ราย ได้เข้ารับการฝึกอบรมนครั้งนี้  <<รายละเอียด<<

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก รับบริจาคกระบือเข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดชำนาญรังสรรค์ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก โดย คุณศิริวรรณ ชินอิสระยซ และคณะ เป็นผู้บริจาค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเป้าหมายที่จะไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้ครบ ๖๐ ตัว และจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้แก่เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวที่ ๑ แล้ว เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องรอให้สัญยายืมเพื่อการผลิตครบ ๕ ปี สำหรับท่านที่สนใจจะบริจาคโค-กระบือ หรือบริจาคทรัพย์ตามศรัทธา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โทร ๐-๓๗๓๑-๑๕๔๙ <<รายละเอียด<<

2558-11-02  ginconference  25570929 1
 regislives    

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

  2561P 

  นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  

  ปศุสัตว์เขต ๒ 

สถิติผู้เข้าชม

2424977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
498
4669
10840
2386375
101094
162131
2424977

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-04-25 02:29:16