แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Wlrd Rabies Day 2014) โดยมีนายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๒๕ ราย การทำหมันสุนัขแมว จำนวน ๑๑๕ ตัว การฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขแมว จำนวน ๒๗๐ ตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๙๐ ตัว การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จำนวน ๗๙๐ ตัว การจัดนิทรรศการเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาพกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้

{gallery}/activity2557/september/26092557/{/gallery}