รายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑

1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

                   1.1 แบบฟอร์มที่ 1

                   1.2 แบบฟอร์มที่ 2.1

                   1.3 แบบฟอร์มที่ 2.2

2. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่

                   2.1 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559

                   2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.3 แผนปฏิบัติการฯ

3. หลักฐานการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

                   3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรที่ 39/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559

                   3.2 นังสือเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2559

                   3.3 ายมือชื่อคณะทำงานที่เข้าประชุม

                   3.4 ายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร

                   3.5 นังสือขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติรายชื่อ ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559

                   3.6 ายละเอียดโครงการพัฒนาและบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

                  3.7 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวันที่ 19 ก.พ. 2560 ให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายเข้ารับการทดสอบและเตรียมข้อมูลจากการศึกษานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

                   3.8 ผู้เข้าร่วมโครงการลงลายมือชื่อเข้ารับการทดสอบ

                   3.9 รายขื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

                   3.10 แบบทดสอบ (2 ชุดแยกเป็น ข้าราชการ และพนักงานราชการ)

                   3.11 รายงานการทดสอบความรู้ ตามหนังสือลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

                   3.12 คะแนนผลการทดสอบ

                   3.13 บันทึกสรุปเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นและประเด็นสำคัญที่ได้จากการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

                   3.14 ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน

4. หลักฐานการประเมินผลและติดตามผล

                   4.1 หนังสือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงคะแนนประเมินตนเองหลังจากพัฒนาไปแล้วประมาณ 1 เดือน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

                   4.2 แบบฟอร์มติดตามผล

                   4.3 รายงานการติดตามผล ตามหนังสือลงวันที่  9 มีนาคม 2560

                   4.4 ผลการติดตาม

5. หลักฐานการรายงานผลการพัฒนา สรุปรายงานตามตัวชี้วัด

                   5.1 แบบฟอร์มที่ 3.1

                   5.2 แบบฟอร์มที่ 3.2

                   5.3 แบบฟอร์มที่ 4

                   5.4 หนังสือที่ กษ 0616(2)/0935 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 การรายงานผลฯ ถึง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่