รายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
          1.1 แบบฟอร์มที่ 1
          1.2 แบบฟอร์มที่ 2.1
          1.3 แบบฟอร์มที่ 2.2
2. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่
          2.1 หนังสือแจ้งผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวันที่ 7 มิ.ย.2560
          2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2.3 แผนปฏิบัติการ
3. หลักฐานการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
          3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร ที่ 39/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.2559
          3.2 หนังสือขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติลายชื่อ ลงวันที่ 7 มิ.ย.2560
          3.3 รายละเอียดโครงการ และบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
          3.4 หนังสือแจ้งให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเข้ารับการทดสอบและเตรียมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ลงวันที่ 7 ส.ค.2560
          3.5 หนังสือรายงานผลการบันทึกสรุปเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นประเด็นสำคัญที่ได้จากการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 15 ส.ค.2560
          3.6 สรุปเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นประเด็นสำคัญที่ได้จากการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น
          3.7 ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนา
          3.8 ผู้เข้าร่วมพัฒนาลงลายมือชื่อ
4. หลักฐานการประเมินผลและติดตามผล
          4..1 แบบฟอร์มประเมินผลการพัฒนา (การทดสอบ และการส่งรายงาน)
          4.2 หนังสือรายงานผลการประเมิน (การทดสอบ และการส่งรายงาน) ลงวันที่ 11 ส.ค.2560
          4.3 รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการ
          4.4 หนังสือแจ้ง การติดตามผล ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวันที่ 29 ส.ค.2560
          4.5 แบบฟอร์มการติดตามผล
          4.6 รายงานการติดตามผล ตามหนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2560
          4.7 รายละเอียดผลการติดตาม
5. หลักฐานการรายงานผลการพัฒนา สรุปรายงานตามตัวชี้วัด
          5.1 แบบฟอร์มที่ 3.1
          5.2 แบบฟอร์มที่ 3.2
          5.3 แบบฟอร์มที่ 4
          5.4 หนังสือที่ กษ 0616(2)/ 3249 ลงวันที่ 20 ก.ย.2560 การรายงานผลฯถึง ผอ กกจ.