รายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

 

รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

เฉพาะส่วนของ "แผนการพัฒนารายบุคคล"

 

 

การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑


1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
      1.1 แบบฟอร์ม IDP: A
      1.2 แบบฟอร์ม IDP: B
2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
      2.1 หลักฐานการวางแผน
            2.1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
            2.1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม
            2.1.3 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน
            2.1.4 รายงานการประชุม
            2.1.5 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายแจ้งบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
            2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
            2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      2.2 หลักฐานการดำเนินการ
            2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม
            2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            2.3.1 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม
            2.3.2 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
            2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา
      2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            2.4.1 รายงานการติดตามผล
            2.4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
            2.4.3 แบบฟอร์มประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน