แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 2
งาน kick off โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2562 เขียนโดย Super User 3
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญ OIE เขียนโดย Super User 3
งานวันช้างไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 9
ติดตามแก้ไขปัญหาเกรดน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์ เขียนโดย Super User 2
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 3
คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส จากส่วนกลาง ได้ตรวจฯ สนง.ปศข. 2 เขียนโดย Super User 3
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Young Smart Farmer เขียนโดย Super User 6
ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ (ไก่เนื้อ) เขียนโดย Super User 3
ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกโคเนื้อและแพะแกะ จากคณะผู้ตรวจ OIE เขียนโดย Super User 4