แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 61 เขียนโดย Super User 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 4
ประชุมกับผู้ตรวจราชการฯ นายคมสัน จำรูญพงษ์ เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 6
ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมปลูกข้าวโพดตัดฝัก และบรรจุใส่ถุงสำหรับเป็นอาหารสัตว์ เขียนโดย Super User 10
ประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เขียนโดย Super User 7
ประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 11
งานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 12
สัมมนาแนวทางการใช้และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เขียนโดย Super User 3
ตรวจสอบฟาร์มไก่เนื้อ พีพีฟาร์ม เขียนโดย Super User 3
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 6