แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 1
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน จ.ฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 1
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สภากาแฟ) เขียนโดย Super User 1
ประชุมผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกในพื้นที่เขต 2 เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันโรคสัตว์ปีกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เขียนโดย Super User 1
ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 1
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ประจำ ปี2560 เขียนโดย Super User 6
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 10
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"องค์กรแห่งนวัตกรรม" เขียนโดย Super User 6
นายวีรชาติเขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 8