แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนา"กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ ชี้แจงแผนงานด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เขียนโดย Super User 1
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม , โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 1
เข้าตรวจติดตามการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 3
ตรวจรับรองเพื่อขึ้นบัญชีการเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 1
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 3
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมฟาร์มโคนม และติดตามพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย Super User 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย Super User 5
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 6
ประชุมสัมมนาการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 5
พื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 4