ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 1/2561