ประชุม เรื่องมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบประชุมทางไกล GIN Conference