ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญๆของกรมปศุสัตว์

610924-25