ตรวจติดตามการเก็บน้ำนมดิบและตรวจรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพในระบบคอมพาร์ทเมนต์ สำหรับฟาร์มไก่พันธุ์

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ตรวจติดตามการเก็บน้ำนมดิบและตรวจรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพในระบบคอมพาร์ทเมนต์ สำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

 

14830 14831