ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 2 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ณ ห้องประชุมลีลาวดี1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

531051 531052