ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 โดยมี ผอ.ส่วนฯ , หัวหน้าฝ่ายฯ เเละบุคคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2

182689 182690
182691 182693