แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรม “โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยา ภาคสนามระดับเขตปีงบประมาณ 2562” เขียนโดย Super User 6
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 8
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart" เขียนโดย Super User 13
สัมมนา Seminar on African Swine Fever Risk Preparedness เขียนโดย Super User 12
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อบรมผู้ประกอบการเรื่องการปฏิบัติตนในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่" ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 6
พิธีเปิดกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ภายใต้โครงการโคบาลบูรพา (Kick off) เขียนโดย Super User 9
ต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 เขียนโดย Super User 6
ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 9
งาน kick off โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2562 เขียนโดย Super User 13
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญ OIE เขียนโดย Super User 9