แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 79
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เขียนโดย Super User 33
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อระดับเขต" เขียนโดย Super User 28
บรรยายระบบการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ online และรับสมัครขอใช้บริการการขอเคลื่อนย้ายไข่ online ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ เขียนโดย Super User 35
ร่วมหารือกิจกรรมรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เขียนโดย Super User 37
ร่วมงานวันดินโลก เขียนโดย Super User 33
ประชุมและรับฟังคำชี้แจงบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 53
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ เขียนโดย Super User 41
ต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 44
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 38