แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 19
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมฟาร์มโคนม และติดตามพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย Super User 9
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย Super User 16
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 13
ประชุมสัมมนาการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 18
พื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 13
ฝึกอบรมหลักสูตรการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 20
ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฯ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก เขียนโดย Super User 7
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 13
ประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 8