แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 7
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 5
สัมมนาระดมความเห็นการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ เขียนโดย Super User 5
ผ่าตัดทำหมันโครงการ ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 7
พิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User 29
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เขียนโดย Super User 22
คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี2561 เขียนโดย Super User 4
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 7
ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 8
ประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 61 เขียนโดย Super User 12