แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 30
ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่สปก.แปลงยึดคืน No 2879 จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 30
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 28
ประเมินหน่วยงาน/บุคลากรที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (จ.ปราจีนบุรี-นครนายก) เขียนโดย Super User 27
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส และสัมภาษณ์ข้าราชการ พนักงานราชการในโครงการคนดีศรีเขต 2 (ชลบุรี) เขียนโดย Super User 41
ดูงานแปลงใหญ่แพะเนื้อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย Super User 30
ประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรในภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 26
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย Super User 25
การนำเสนอการทำโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Power Point เขียนโดย Super User 33
ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่สปก.แปลงยึดคืน No 2879 เขียนโดย Super User 23