แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 12
ประชุมให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นและได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม เขียนโดย Super User 10
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 1 แห่ง เขียนโดย Super User 9
ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และเป็นกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย เขียนโดย Super User 11
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 3 แห่ง เขียนโดย Super User 9
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เขต 2 เขียนโดย Super User 21
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป เขียนโดย Super User 17
เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโรคในสัตว์ที่สำคัญและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับเกษตรกร เขียนโดย Super User 4
คัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 3
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 5