แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 11
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 8
ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมไข่ เขียนโดย Super User 16
ประชุมสัมมนา เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์และกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์" เขียนโดย Super User 20
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 16
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 17
ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่สงสัยว่าจะมีการเก็บซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์และเป็นการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever เขียนโดย Super User 17
ตรวจประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 14
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 51
ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่สงสัยว่าจะมีการเก็บซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และเป็นการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever เขียนโดย Super User 15