แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าเขต 2 เขียนโดย Super User 8
ติดตามการเก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์มโคนมในพื้นที่ เขียนโดย Super User 7
ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ระดับเขต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 32
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 9
พิธีเปิด และร่วมชมมหกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 42
ประชุมขับเคลื่อนผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2561 และร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 10
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 12
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 10
สัมมนาระดมความเห็นการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ เขียนโดย Super User 8
ผ่าตัดทำหมันโครงการ ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 11