แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 564
การประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 211
การผลักดันให้มีโรงฆ่าโคที่ได้มาตรฐานต่อยอดโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และมีการทำประชาพิจารณ์การสร้างโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก เขียนโดย Super User 321
เยี่ยมชมฟาร์มสาธิตสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด แนะนำติดตามการใช้อาหาร TMR และติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เขียนโดย Super User 841
ตรวจเยี่ยมการตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบรอบเดือนเมษายน 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี เขียนโดย Super User 297
ประชุมข้าราชการในสังกัดประจำเดือน มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 โดยมีนายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม เขียนโดย Super User 264
พิธีรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 235
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ผ่าน GIN Conference ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 314
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนานาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 339
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 273