แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจต่ออายุศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และติดตามการเก็บและนับปริมาณน้ำนมดิบ เขียนโดย Super User 14
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 13
ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่สงสัยว่าจะมีการเก็บซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และเป็นการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever จำนวน 18 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย Super User 26
ตรวจติดตาม 5 ส. เขียนโดย Super User 12
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 13
ประชุมและตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 9
ประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 21
อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เขียนโดย Super User 14
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 18
ประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพแพะโครงการพระราชดำริ เขียนโดย Super User 20