แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมทดสอบโรคระบาดสัตว์ ฝึกปฏิบัติการทำแลป เขียนโดย Super User 10
ติดตามโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ และติดตามโครงการอำเภอต้นแบบ เขียนโดย Super User 16
ประชุมผ่านระบบ GIN Conference เรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เขียนโดย Super User 17
นิเทศงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่มินิมูร่าฟาร์ม เขียนโดย Super User 17
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เขียนโดย Super User 14
ประสานเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย เขียนโดย Super User 18
ประชุม PRRS ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เขียนโดย Super User 15
ประชุมติดตามโครงการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 13
ประชุมชี้แจงเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย Super User 20
ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีน เขียนโดย Super User 5