แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งาน “โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด” เขียนโดย Super User 12
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานตามนโยบายเชิงบูรณาการระหว่างกองแผนงาน/ส่วนยุทธศาสตร์/กลุ่มยุทธศาสตร์ เขียนโดย Super User 16
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และติดตามความก้าวหน้าของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เขียนโดย Super User 10
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่1 เขียนโดย Super User 9
ผ่าตัดทำหมันในโครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราดประจำปี 2561 ภายใต้แผนยุทธศาตร์ สัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เขียนโดย Super User 13
ประชุมทางไกล (Web Conference) เรื่องการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนภูมิภาค เขียนโดย Super User 9
ประชุมกับผู้ตรวจราชการ ฯ เขียนโดย Super User 8
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 10
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในการเลี้ยงสัตว์ เขียนโดย Super User 8
ประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" เขียนโดย Super User 7