แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User 34
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เขียนโดย Super User 38
คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี2561 เขียนโดย Super User 8
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 15
ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 12
ประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 61 เขียนโดย Super User 17
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 22
ประชุมกับผู้ตรวจราชการฯ นายคมสัน จำรูญพงษ์ เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 43
ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมปลูกข้าวโพดตัดฝัก และบรรจุใส่ถุงสำหรับเป็นอาหารสัตว์ เขียนโดย Super User 22
ประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เขียนโดย Super User 20